تبلیغات
سولات استخدامی ها - بررسی مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری

سولات استخدامی ها + نمونه سولات استخدامی ها ، طرح توجیهی ، دانلود طرح توجیهی ، خرید طرح توجیهی ، خرید تلفنی طرح توجیهی ، طرح های

بررسی مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری

نویسنده :تی کی من Tkman
تاریخ:سه شنبه 15 تیر 1395-08:50 ق.ظ


تهران کارآفرین را بخاطر بسپارید(تی کی وب)، tkweb.mihanblog.com  و newtk.ir ،  tkweb.ir ، در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ تماس بگیرید.

نظر به اینکه تعداد فایل ها ، پاورپوینت اماده ، مقاله ترجمه شده و پایان نامه اماده بسیار زیاد است موضوع مورد نظر خود را از ستون سمت راست جستجو کنید؛
هر فایلی با هر موضوعی را از ما بخواهید؛ تهران کارآفرین، تی کی وب، tkweb، افزایش امار بازدید ، کسب درآمد اینترنتی

دسته بندی : علوم انسانی » حقوقفهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………….2

فصل اول- مفاهیم و مبانی:………………………………………………………. 7

مبحث اول- مفاهیم:………………………………………………………. 7

گفتار اول- تعریف ثمن:………………………………………………………. 7

الف- تعریف لغوی ثمن:………………………………………………………. 7

ب- تعریف اصطلاحی ثمن:………………………………………………………. 8

ج- تعریف ثمن در حقوق خارجی:………………………………………………………. 11

گفتار دوم- تعریف قرارداد پیمانکاری:………………………………………………………. 13

الف- تعریف لغوی قرارداد:………………………………………………………. 13

ب- تعریف اصطلاحی قرارداد:………………………………………………………. 13

ج- تعریف لغوی پیمانکار:………………………………………………………. 14

د- تعریف اصطلاحی پیمانکار:………………………………………………………. 14

ه- تعریف لغوی کارفرما:………………………………………………………. 15

و- تعریف اصطلاحی کارفرما:………………………………………………………. 15

ز- تعریف قراردادهای پیمانکاری:………………………………………………………. 16

مبحث دوم- مبانی تعیین ثمن:………………………………………………………. 18

گفتار اول- مبانی نظری:………………………………………………………. 18

الف- نقش ثمن:………………………………………………………. 18

ب- ویژگی های ثمن در قراردادهای پیمانکاری:…………………………………….. 19

ج- پیشگیری از ضرر:………………………………………………………. 20

د- رفع جهل:………………………………………………………. 20

ه- پیشگیری از غرر:………………………………………………………. 21

1- مفهوم غرر:………………………………………………………. 21

2- ارکان غرر:………………………………………………………. 22

3-  تردید در اوصاف کمی یا کیفی:………………………………………………………. 23

4- تردید در وجود ثمن:………………………………………………………. 23

5- موارد ایجاد غرر:………………………………………………………. 24

و- ایجاد تعادل و توازن قراردادی:………………………………………………………. 25

گفتار دوم- مبانی قانونی:………………………………………………………. 26

الف- قانون مدنی:………………………………………………………. 26

1- معین بودن ثمن:………………………………………………………. 27

2- معلوم بودن ثمن:…………………………………………………. 28

2-1- زمان اعتبار معلوم بودن ثمن:…………………………………………………. 29

2-2- ارکان معلوم بودن:…………………………………………………. 33

ب- دیگر قوانین و مقررات:…………………………………………………. 34

فصل دوم- اقسام و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:……………………….. 36

مبحث اول- اقسام:…………………………………………………. 36

گفتار اول- اقسام ثمن:…………………………………………………. 36

الف- ثمن معین:…………………………………………………. 37

1- تعیین صریح ثمن (ثمن صریح):…………………………………………………. 37

2- تعیین ضمنی ثمن (ثمن ضمنی):…………………………………………………. 38

ب- ثمن قابل تعیین:…………………………………………………. 39

1- توافق طرفین برای تعیین ثمن در آینده:…………………………………………………. 40

2- تفویض اختیار تعیین ثمن به یکی از متعاملین:…………………………………………………. 40

3- اجازه تعیین ثمن به ثالث: ………………………………………………….41

4- تعیین ثمن با ارجاع به ضوابط عینی: ………………………………………………….42

ج- ثمن نامعلوم:…………………………………………………. 42

1- سکوت مطلق:…………………………………………………. 43

2- سکوت همراه با قرینه: ………………………………………………….43

د- ثمن باز :…………………………………………………. 44

ه- ثمن شناور:…………………………………………………. 45

و- ثمن معقول:…………………………………………………. 46

گفتار دوم- اقسام قراردادهای پیمانکاری:…………………………………………………. 47

الف- قراردادهای خرید خدمت:…………………………………………………. 47

ب- قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری:…………………………………………………. 48

ج- قراردادهای کلید دردست:…………………………………………………. 50

د- قراردادهای حوزه نفت و گاز:…………………………………………………. 51

1- قراردادهای بیع متقابل:…………………………………………………. 51

2- قراردادهای امتیازی:…………………………………………………. 55

3- قراردادهای مشارکت در تولید:…………………………………………………. 56

4- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری:…………………………………………………. 59

5- قراردادهای خدماتی:…………………………………………………. 59

ه- قراردادهای پیمانکاری براساس شکل و ماهیت:…………………………………………………. 63

1- قراردادهای مهندسی، تهیه کالا و تجهیزات و نصب …………………………………………………. 63

2- قراردادهای خرید، نصب و راه اندازی:…………………………………………………. 64

3- قراردادهای مهندسی، تأمین توام کالا و تجهیزات ………………………………………………….64

4- قراردادهای مهندسی و طراحی…………………………………………………. 65

5- قراردادهای مدیریتی…………………………………………………. 66

و- قراردادهای پیمانکاری بر اساس نحوه تعیین ثمن:…………………………………………………. 66

1- قراردادهای قیمت ثابت یا مقطوع:…………………………………………………. 66

2- قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد:………………………………………………….67

3- قراردادهای قیمت به علاوه درصدی از هزینه:…………………………………………………. 67

4- قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد ثابت:…………………………………………………. 67

5- قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد تشویق:…………………………………………………. 68

6- قراردادهای قیمت به روش آحادبها یا فهرست بهاء:…………………………………………………. 68

مبحث دوم- روشهای تعیین ثمن:…………………………………………………. 69

گفتار اول- روش های سنتی تعیین ثمن:…………………………………………………. 69

الف- ثمن پولی:…………………………………………………. 69

ب- ثمن کالایی:…………………………………………………. 71

ج- ثمن از نوع کار و منفعت:…………………………………………………. 72

گفتار دوم- روش های نوین تعیین ثمن:…………………………………………………. 72

الف- به روش مزایده یا حراج:…………………………………………………. 72

ب- به روش مناقصه:…………………………………………………. 73

ج- به روش تفویض اختیار به کارشناس و مؤسسات کارشناسی………………………………… 77

د- به روش اعلام بهای خرید:…………………………………………………. 79

ه- به روش ارجاع به قیمت موجود در بازار:…………………………………………………. 80

و- ثمن شناور:…………………………………………………. 81

1- مفهوم ثمن شناور:…………………………………………………. 81

2- شرایط پذیرش ثمن شناور:…………………………………………………. 82

گفتار سوم- تعیین حق الزحمه یا ثمن در قراردادهای پیمانکاری:………………………….. 83

الف- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت ثابت و مقطوع:…………………………….. 83

ب- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت واحد:………………………………………. 84

ج- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش درصدی از هزینه کل:………………………………… 84

گفتار چهارم- روشهای پرداخت ثمن در قراردادهای پیمانکاری:………………………….. 85

الف- پرداخت بر اساس پیشرفت پروژه:…………………………………………………. 85

ب- پرداخت به صورت مقطوع و ثابت:…………………………………………………. 86

ج- پرداخت به میزان (احجام) کارهای انجام شده:………………………………………. 87

د- پرداخت براساس مایلستون:…………………………………………………. 87

گفتار پنجم- اعتبار روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:………………………….. 88

الف- اعتبار ثمن در قراردادهای مقطوع و ثابت:………………………………………………. 89

ب- اعتبار ثمن در قراردادهای قیمت واحد:…………………………………………………. 90

ج- اعتبار ثمن در قراردادهای درصدی از کل هزینه:…………………………………………… 94

نتایج و پیشنهادها ………………………………………………….95

الف- نتایج-…………………………………………………. 95

ب‌-    پیشنهادها…………………………………………………. 97

منابع………………………………………………….99

منابع فارسی…………………………………………………. 99

الف- کتب:…………………………………………………. 99

ب-مقالات:…………………………………………………. 101

ج -رساله ها:…………………………………………………. 101

د‌- مجموعه قوانین و مقررات:…………………………………………………. 102

منابع عربی…………………………………………………. 103

منابع انگلیسی…………………………………………………. 103

پیوست ها ………………………………………………….105

چکیده انگلیسی…………………………………………………. 129


تعداد صفحه : 135

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق


لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 3 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:625 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایلداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
mavis0terry85.exteen.com
شنبه 30 اردیبهشت 1396 01:15 ب.ظ
It's very simple to find out any matter on net as compared to books, as I found
this post at this website.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر